Projekty urbanistyczne

 

W zakresie opracowań urbanistycznych pracownia proponuje:

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmiany
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmiany
 • projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • oceny aktualności studium i planów miejscowych

Wykonujemy także opracowania dodatkowe:

 • prognozy oddziaływania na środowisko – prognozy skutków finansowych
 • opracowania ekofizjograficzne
 • wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 • analizy zasadności sporządszania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • projekty uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • projety uchwał o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego
 • inwentaryzacje urbanistyczne
 • analizy urbanistyczne

Starannie dobieramy interdyscyplinarny zespół projektowy dla każdej procedury planistycznej. Na każdym etapie projektowania monitorujemy i koordynujemy prace także naszych podwykonawców.

Pracowania wykonywała usługi urbanistyczne dla:

 • Gminy Dobrzany
 • Gminy Dolice
 • Gminy Ińsko
 • Gminy Karnice
 • Gminy Kobylanka
 • Gminy Pyrzyce
 • Gminy Resko
 • Gminy Stargard Szczeciński
 • Gminy Węgorzyno
 • oraz indywidualnych inwestorów

© Studio Architektury i Urbanistyki mgr inż. architekt Małgorzata Wojtaś-Frankowska